Hribi.net
Hribi.net
Login
Login
User name:
Password:
Login
Not registered yet? Register now.
Forgot your password?
    
News / Zaščitimo naravni biser: kaj vse je prepovedano...

Zaščitimo naravni biser: kaj vse je prepovedano...

23.06.2024
Zaščitimo naravni biser: kaj vse je prepovedano v Triglavskem narodnem parku?

Lani je bilo na območju Triglavskega narodnega parka izrečenih 490 ukrepov glede kršitev Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave. Če se odpravite v dragocen, a ranljiv ekosistem, upoštevajte preprosta pravila, s katerimi pripomorete k ohranjanju slovenskega ponosa.

Znotraj Triglavskega narodnega parka po sedaj znanih podatkih živi okoli 7000 različnih vrst živali. Med njimi so najbolj prepoznavni gams, divji petelin, ruševec, belka, povodni kos, planinski orel, soška postrv, alpski kozliček, planinski pupek, rjavi medved, planinska kavka, mali skovik ... Tolikšno pestrost pogojujejo raznoliki klimatski pogoji, reliefna razgibanost, geološka podlaga ter pestrost habitatov. Med številnimi rastlinami pa v Triglavskem narodnem parku raste 19 vrst endemičnih rastlin. Med rastlinstvom Triglavskega narodnega parka si prav posebno mesto zaslužijo triglavska roža, Zoisova zvončica, triglavska neboglasnica, alpski možini, Clusijev svišč, naštevajo v Triglavskem narodnem parku. Zato ga je treba ohraniti in k temu lahko prispevajo tudi obiskovalci tega območja.

Vplivi na stanje okolja v Triglavskem narodnem parku so seveda različni, od pritiska obiskovalcev do motornega prometa, nezanemarljive pa so na primer tudi podnebne spremembe, naštevajo v Javnem zavodu Triglavski narodni park. Zato si v Triglavskem narodnem parku z različnimi aktivnostmi prizadevajo ohranjati ugodno stanje vrst in habitatnih tipov. Tako je znotraj parka določenih 134 mirnih območij, ki zavzemajo približno 10.000 ha površin. To so določena območja, ki so izjemnega pomena za varstvo živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, na katerih so obiskovanje (hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinstvo) in različne dejavnosti (zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje čim manjše, pojasnjujejo.

Mirna območja so določena na podlagi pomembnih habitatov za gamse, rastišč ruševca in divjega petelina ter območij, pomembnih za življenje belke, planinskega orla in soške postrvi. Poleg omenjenih vrst so kot mirna območja opredeljena tudi barja na Pokljuki. Režimi na teh območjih (oziroma pravila) so usklajeni med različnimi deležniki, ki delujejo v tem prostoru, na primer z lastniki zemljišč, različnimi zavodi in organizacijami na področju varovanja narave, upravljanja z gozdovi, obiskovanjem gora in podobno, pojasnjujejo.

Upoštevajte pravila

Pred začetkom poletne sezone v JZ TNP opozarjajo tudi na odgovorno obiskovanje Triglavskega narodnega parka, kar je še posebej v ospredju v letošnjem letu, ko obeležujemo 100-letnico ustanovitve prvega zavarovanega območja. Med najpogostejšimi kršitvami v poletnem času so kopanje v visokogorskih jezerih in vodotokih, kampiranje v naravi na mestih, ki temu niso namenjena ter parkiranje in vožnja v naravnem okolju. Naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka bodo obiskovalce informirali in opozarjali na ustrezno ravnanje oziroma izrekali globe za prekrške. Najpogosteje bodo prisotni na tistih točkah, kjer so doslej zaznali največ kršitev oziroma kjer bo njihova prisotnost najbolj potrebna.

Večina obiskovalcev Triglavskega narodnega parka sicer upošteva pravila obnašanja in omejitve, katerih cilj je ohranjanje narave in kulturne krajine, sicer ugotavljajo v TNP. Razumejo, da vstopajo v posebno naravno okolje in kulturno krajino, kjer je cilj varovanja ohranjanje za naslednje rodove. V lanskem letu je bilo na območju Triglavskega narodnega parka izrečenih 490 ukrepov (predlani 506) glede kršitev Zakona o Triglavskem narodnem parku in Zakona o ohranjanju narave.

Napotki za obiskovalce

Bodimo nemoteči obiskovalci.

Vstopate v občutljiv naravni svet. Mir in tišina naj bosta privilegij prebivalcev in obiskovalcev parka.

Uporabljajte označene poti. Občutljivo naravno okolje zahteva pozornega obiskovalca, zato hoja zunaj označenih poti ni priporočljiva.

Kurjenje ognja je v naravnem okolju prepovedano. Izjemoma je dovoljeno na za to posebno urejenih mestih, za namene kmetijske dejavnosti in varstva gozdov.

Uporaba dronov je brez predhodno pridobljenega soglasja v naravnem okolju prepovedana.

Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenjski prostor, kjer kopanje ni dovoljeno. Kopanje je prepovedano tudi za pse.

Na območju parka, v naravnem okolju, se je prepovedano voziti, ustavljati in parkirati z motornimi vozili.

Na območju parka, v naravnem okolju, se je prepovedano voziti s kolesi.

Šotorjenje in prenočevanje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno. V planinskih kočah je dovolj ležišč.

Kampiranje in prenočevanje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno.

Psi morajo biti na območju parka v naravnem okolju na povodcu.

Zaradi vaše lastne varnosti in varnosti psa se živini na pašnikih ne približujte. Pse imejte na povodcu.

Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenjski prostor, kjer kopanje psov ni dovoljeno.

Vir: https://www.caszazemljo.si/trajnostno/zascitimo-naravni-biser-kaj-vse-je-prepovedano-v-triglavskem-narodnem-parku.html
     
Copyright © 2006-2024 Hribi.net, Terms of use, Cookies