Zadaj Veliki vrh, desno Toplar.
 1 person likes this picture
Views: 13485
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks